One Secular Democratic State

התנועה העממית של מדינה חילונית אחת בפלסטין מאמינה בהבסת הפרויקט הקולוניאלי הציוני ובקיומה של מדינה חילונית ודמוקרטית על אדמת פלסטין ההיסטורית בין הים התיכון לנהר הירדן, והפתרון היחיד האפשרי המסוגל להשיג צדק ולהקים משגשג עתיד לפלסטין עם כל תושביה ופליטים פלסטינים וילדיהם. על בסיס של חופש, שוויון ודחייה של אפליה על כל צורותיה, אתנית, לאומית, דתית, מינית או חברתית.

הצהרת OSDS

משחרר