OSDS - One Secular Democratic State

המאמר קובע כי "מדינה דו-לאומית" היא הבלוף החדש שבא להחליף את בלוף "שתי המדינות". דווקא בשעה שההמונים מפסיקים להאמין בפתרון המזויף של שתי מדינות, מנסים תומכי ההפרדה להכניס מחדש פתרון זהה המוסווה כדבר חדש. לדעת המחבר אין פתרון פוליטי מעשי חלופי למדינה אחת, חילונית דמוקרטית, בין הירדן והים. זו המסגרת היחידה שתאפשר את שיבת הפליטים ויישובם מחדש במולדתם

לא לדו לאומית
ינואר 2013 מעודכן מאי 2018
אלי אמינוב

קטגוריות: "תנועה-עממית"